5. Problemorienteret opgave

Problemorienteret opgave

Livscyklusvurdering - LCA

1. Vurdering af et materiale / en bygningskonstruktion

Vælg hver især - eller to og to - et eller gerne flere byggematerialer. Det kan være en type isolering, eller f.eks. træ, beton, mursten eller ler. Lav jeres egen vurdering af, hvor bæredygtigt materialet er set i et livscyklus perspektiv. Læs om LCA her og inddrag de fem faser herfra i jeres vurdering.

Brug f.eks. et skema som dette til at sammenligne miljøbelastningen fra forskellige materialer. Det vil give mest mening at sammenligne med et materiale med en tilsvarende funktion / egenskaber i byggeriet.

Angiv belastningsværdier fra 1 – 4, hvor 1 er laveste miljøbelastning. Idéen her er at I giver jeres egen vurdering eller skøn ud fra den viden I har og de oplysninger I kan finde på portalen og evt. andre steder. Efterfølgende skal I diskutere, hvad der var jeres overvejelser og hvorfor I mener at jeres skøn er nogenlunde retvisende. F.eks. skal I afveje hensyn til både energi og miljø, f.eks. indhold af skadelige kemiske stoffer.

Skriv for hvert materiale miljøbelastningstallet (1-4) ud for den pågældende fase: udvinding, fremstilling osv.

Tæl sammen hvad miljøbelastningen er i alt. Lav et skema f.eks. som dette:

Materiale:

Ler

Mursten

Beton

Udvinding

Fremstilling

Transport

Byggeproces

Drift

Bortskaffelse/genbrug

I alt

Lav en kort præsentation for klassen, hvor I fortæller hvilke overvejelser I har haft, og hvordan I vurderer materialet i forhold til andre materialer med samme funktion / egenskaber.

Når I har prioriteret ud fra LCA principper kommer så overvejelser om arkitektur og økonomi – inden man vil træffe det endelige valg af byggemateriale og bygningskonstruktion.

2. Vurdering af en konstruktion

Vælg på samme måde en konstruktion. Det kan f.eks. være:

  • En let trækonstruktion isoleret med papirisolering og med en linoliemalet granfacade.
  • En væg af letbeton isoleret med mineraluld og med en halvstensmur yderst.
  • Det kan også være en tagkonstruktion isoleret med løsuld af træ- eller papirfiber og med f.eks. genbrugstegl eller nye tegl.

Beskriv konstruktionen i detaljer – hvor mange mm er plader og isolering osv. Vurder derefter, hvor bæredygtig konstruktionen er set i et livscyklus perspektiv.

3. Beskriv en bæredygtig bygning

Prøv nu at beskrive og evt. skitsere en bygning, hvor du/I tager alle de hensyn til at bygningen samlet set skal være bæredygtig. Husk at bruge principper fra livscyklus vurdering. Vælg gerne en diffusionsåben konstruktion og argumenter for dit valg af hhv. diffusionsåben eller diffusionstæt konstruktion.

Fremlæg i klassen og diskutere principper for valg af forskellige konstruktioner i forskellige situationer.