Byggeaffald

Byggeaffald

Mange typer af materialer, der kan betragtes som affald, kan i stedet betragtes som ressourcer. Her ses materialer til genbrug fra en udstilling om byggeri på Dansk Arkitekturcenter.

Affaldssortering / nedrivning

Når et nedrivnings- eller renoveringsarbejde påbegyndes, skal bygherren ifølge Bekendtgørelse om affald, foretage en screening af hele bygningen eller af de dele af bygningen, der bliver berørt af renoverings- eller nedrivningsarbejdet. Denne screening har til formål at afdække, om bygningen kan indeholde PCB og andre skadelige stoffer som asbest og bly i maling mm.

Når man skal af med udtjente byggematerialer, skal affaldet sorteres grundigt efter gældende regler. Hvis man har over 1 ton affald, skal der laves en affaldsplan, som skal dokumenteres overfor myndighederne. Hvis den samlede affaldsmængde fra det pågældende bygge- og anlægsarbejde ikke overstiger 1 ton, kan det afleveres på den kommunale affaldssortering.

Gratis råd om byggeaffald

Hos Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald – VHGB, kan bygningsejere, håndværkere, entreprenører mv. få gratis råd og vejledning om håndtering af byggeaffald. Se mere her.

Affald egnet til genbrug og genanvendelse

Affaldsproducerende virksomheder skal sikre, at væsentlige dele af deres kildesorterede erhvervsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse, bliver genanvendt eller anvendt til anden materialenyttiggørelse. Kategorierne for sortering kan være (Gældende regler oktober 2017 jf. §65 og 67):

 • Genanvendeligt PVC-affald
 • Genanvendeligt papir, pap, karton og papmaterialer og produkter heraf
 • Genanvendeligt emballageaffald af glas, plast, metal og træ
 • Natursten, f.eks. granit og flint
 • Uglaseret tegl (mur- og tagsten)
 • Beton
 • Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton
 • Jern og metal
 • Gips
 • Stenuld
 • Jord
 • Asfalt
 • Blandinger af beton og asfalt

Herudover skal termoruder om muligt genbruges, og alt andet end mørtel og eventuelt armeringsjern frasorteres, herunder skal PCB-holdigt materiale identificeres og frasorteres.

Murstensaffald

Beton- og teglaffald kan genanvendes ved nedknusning som fyldmateriale, hvor det kan erstatte råstoffer som grus og sand. Der skelnes mellem betonaffald og teglaffald, da værdien af rent genbrugsbeton er større end blandet beton- og teglaffald.

Man kan vælge selv at varetage sorteringen, eller overdrage det - og betale for dette - til:

 1. Et genanvendelsesanlæg eller et anlæg, som forbereder affald til genbrug, der er registreret i Affaldsregistret. Et eksempel på et sådant anlæg er HH gasbeton, der tager imod affald af gasbeton.
 2. En indsamlingsvirksomhed.
 3. En lokal vognmand, der har specialiseret sig i at transportere affald, som f.eks. kan levere et læs sten og køre et læs affald væk. Hvis affaldet er sorteret rigtig er denne løsning ofte til en rimelig pris. Blandet affald er derimod dyrt at få afhentet!

Firmaet Kingo er et eksempel på et firma, som leverer nedbrydningsydelser og samtidig sælger til genbrug/genbruger materialer som eksempelvis beton, tegl, asfalt og træ. Se mere her.

Regler for eksport og opbevaring af erhvervsaffald

Udover sorteringsregler er der regler for eksport af affald til udlandet, opbevaring af byggeaffald og fremvisning af dokumentation for sortering af ens affald. Reglerne er mange og man må sikre sig at leve op til eventuelle opdateringer eller ændringer i reglerne.

Foto: Jette Hagensen, fra udstilling om genbrugsmaterialer i byggeriet på DAC.

Firmaet Gamle Mursten er en virksomhed som opkøber, indsamler, renser og videresælger brugte mursten. Blandt andet har firmaet containere stående fast på genbrugsstationer, hvorfra de henter sten. De kan ikke genbruge sten, hvis de er malet med plastikmaling, da det er for vanskeligt at få af stenene. I nybyggeri er det derfor endnu en god grund til at tænke bæredygtighed og livscyklus af alle byggematerialer og sammensætningen af disse.

Byggeaffald i Danmark

Ifølge VHGB går 7% af byggeaffaldet i Danmark til deponi, mens 87% går til nyttiggørelse. Heraf går dog en betydelig del til vejfyld og til forbrænding. For at skabe en mere bæredygtig byggesektor, er det afgørende at mindske mængden af affald og dernæst at sikre, at mest muligt affald bliver nyttiggjort på den bedste måde.

Deponi betyder f.eks., at affaldet bliver nedknust og deponeret under jorden. Det knuste ikke-nedbrydelige byggeaffald ligger så der, pakket ind i ikke-nedbrydeligt plastik, til de kommende generationer. Dette er selvfølgelig ikke bæredygtigt.

Det har derfor stor betydning, at man vælger byggematerialer, der ikke bliver til affald som havner i deponi. Både når man vælger sine miljøvenlige byggematerialer, og når man arbejder med at udvikle nye bæredygtige byggematerialer, må der være fokus på at disse kan indgå i et naturligt kredsløb /eller en cirkulær økonomi.

Samtidig bør det prioriteres højt at udvikle og anvende muligheder for genanvendelse og genbrug.

Affaldstrekanten viser, at vi så vidt det overhovedet er muligt skal undgå at der opstår affald. Vi skal sørge for at forebygge dette, allerede når vi planlægger produktionen af byggematerialer og byggeri. Dernæst skal der være fokus på genbrug og genanvendelse. Hvis muligt skal man undgå materialer, der havner i deponi og det er vigtigt at mindske den mængde affald, der går til forbrænding, vejfyld mv. De forskellige typer af materialer, der kunne blive til affald, skal i stedet genanvendes på højest muligt niveau.

Upcycling

En særlig vigtig mulighed indenfor genanvendelse og behandling af affald er upcycling.

Upcycling betyder, at man genbruger materialerne på et højere niveau, f.eks. ved at bearbejde ubrugelige produkter og materialer til nye materialer, der har en bedre kvalitet, eller bruge disse i en helt ny funktion.

Et eksempel på det første er jernskrot, der bliver til oparbejdet til brug i nye stålkonstruktioner.

Et eksempel på det andet er gamle knækkede klinker og fliser, der genbruges til at lave mosaikker af. Det kan være på en væg eller et gulv, eller som en bænk eller andre større og mindre bygningsværker.

Foto: Deror Avi.

Til venstre ses et gulv hvor gamle fliser er genanvendt kunstnerisk i et gulv lavet af små strandsten. Til højre ses en bænk designet i Park Güell i Barcelona af den kendte spansk/catalanske arkitekt og kunstner Antoni Gaudi.