Genbrug af byggematerialer

Genbrug af byggematerialer

Københavns Kommune valgte at bruge genbrugte mursten fra nedrivningen af en bygning på Bispebjerg Hospital, da de skulle opføre en tilbygning til Katrinedals Skole i Vanløse, der blev indviet i august 2017.

Stort potentiale for genbrug af byggematerialer

Både private og offentlige bygherrer efterspørger i stigende grad genbrugsmaterialer, og der er også kommet flere forhandlere af brugte byggematerialer. Byggematerialer som mursten, tagsten, vinduer, døre, sanitet, tagrender, nedløbsrør, konstruktionsstål, tømmer og planker, samt køkkenelementer er oplagte til genbrug.

Genbrug af fundamenter og ydervægge, spær og søjler af beton mv. er også muligt mange steder. I stedet for at rive ned og grave op, kan der f.eks. bygges videre på det eksisterende fundament efter en nedrivning. En sådan løsning kræver dels, at man tænker det gamle fundament eller skelet med i designet af det nye byggeri, og dels at man undersøger tilstanden af fundament mv. og overvejer om der er brug for f.eks. dræn og isolering.

Øget genbrug af byggematerialer er også i tråd med visioner og strategier for affaldshåndtering både i Danmark og i EU. Her peges på, at genbrug af byggematerialer så vidt muligt skal erstatte brugen af primære råstoffer i nye produkter. Og der er brug for en øget indsats - den største del af bygge- og anlægsaffaldet i Danmark bliver stadig brugt som knuste materialer til vejfyld mv. eller til energiproduktion i stedet for at blive anvendt i nyt byggeri.

Statens Byggeforskningsinstitut har i 2016 kortlagt nogle af barriererne for brug af byggematerialer til genbrug. De peger på, at det kan være svært at sikre en jævn forsyning af materialer, og på omkostninger – tid og penge ved genbrug - men også på krav om dokumentation af renhed og kvalitet. Se mere her.

På billedet ses brugte gulvbrædder fra en sportshal, som her giver et særligt look ved genbrug i ’Hal 7’ på Musicon i Roskilde. På billedet ses pizzaovn og bænkovn i baggrunden.

Denne tidligere staldbygning ved Roskilde er istandsat til bolig i 2017. Her ses det under opstart på indvendig isolering og efter at isolering er udført og gulvvarmen er ved at blive lagt ud. Tag, randfundament, spærkonstruktion og murede vægge er genbrugt. Vægge og loft er efterisoleret med papiruldsisolering og hørbats og med gipsplader indvendigt. Gulvet er gravet ud, og der er isoleret med EPS og lagt nye trægulve med gulvvarme. Vinduesåbninger er forstørret og der er monteret nye vinduer og døre, samt nye el- og vandinstallationer mv.

Lovkrav til genbrugsmaterialer

Loven siger, at byggeaffald skal sorteres, for at mest muligt bliver genbrugt. Samtidig har man som bygherre pligt til at foretage miljøscreening for PCB og andre miljøfarlige stoffer i affaldet, inden nedrivnings- eller renoveringsarbejde påbegyndes. Screeningen har til formål at afdække, om bygningen kan indeholde PCB.

Salg af byggevarer er reguleret via Byggevareforordningen. Genbrugte byggematerialer er p.t. ikke omfattet af dette. Men byggevarer, der genbruges i nye eller eksisterende bygninger skal overholde samme krav i Bygningsreglementet som nye byggevarer.

Ifølge Torben Jakobsen fra Jakobsen tegl er en af genbrugs-firmaernes udfordring, at folk har for mange penge. Han fortæller at han har oplevet mærkbart større salg i ’krisetider’ og at vor tids ”brug-og–smid-væk-kultur” hæmmer udbredelsen af genbrugstanken. Dog har han oplevet et mersalg de sidste 5-10 år, hvilket han forklarer med folks fokus på miljø og at det er blevet moderne, at leve bæredygtigt. Også specialtegl som taghætter er der efterspørgsel på.